ประวัติ

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ที่ตั้ง 326 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการโทรศัพท์ 044-961005 โทรสาร 044-961005 เวบไซต์ www.nsb.ac.th เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด 32 ไร่
เขตพื้นที่บริการ ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านโนนสมบูรณ์
หมู่ที่ 2 บ้านโคกน้อย
หมู่ที่ 3 บ้านโนนสำราญ
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระทุ่ม
หมู่ที่ 5 บ้านวังคล้า
หมู่ที่ 8 บ้านหลักขาว
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหินพัฒนา
หมู่ที่ 11บ้านซับพงโพด
หมู่ที่ 12บ้านเจริญทรัพย์
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เริ่มก่อตั้งขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจภาครัฐและประชาชนในหมู่บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์ (ชื่อเดิมในขณะนั้น)นำโดย นายอำเภอครบุรี(นายธวัช รอดพร้อม)และ
นายหนูลพ มีบุญ ผู้นำหมู่บ้านในขณะนั้น ซึ่งเดิมบ้านโนนสมบูรณ์เป็นหมู่บ้านหนึ่งในท้องที่ตำบลสระตะเคียน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาประชาชนอพยพมาจับจองที่อยู่อาศัยมากขึ้นและเป็นชุมชนใหญ่มาก จึงมีดำริร่วมกันที่จะสร้างโรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาของบุตรหลาน และได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2510 เป็นอาคารแบบ 004 กรมสามัญ ขนาด 4 ห้องเรียน ตั้งบนเนื้อที่จำนวน 32 ไร่ บริเวณทิศตะวันออกของหมู่บ้าน เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2510 มีครูทำการสอน จำนวน 3 คน นักเรียน จำนวน 100 คน ทางราชการได้แต่งตั้ง
นายถิระ สายชนะ ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
พ.ศ.2515 ทางราชการอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนโดยถูกต้องตามระเบียบราชการ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2512 และให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์” เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีอาคารเรียน 1 หลัง มีครูทำการสอนจำนวน 6 คน นักเรียนจำนวน 341 คน
พ.ศ.2515 ทางราชการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 350,000 บาท เพื่อต่อเติมอาคารเรียนซึ่งประชาชนได้ร่วมใจบริจาคเสาตอม่อซีเมนต์ไว้ก่อนแล้ว สร้างเป็นอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ. ใต้ถุนเตี้ย ขนาด 10 ห้องเรียน
พ.ศ.2516 ประชาชนได้บริจาควัสดุอุปกรณ์ และแรงงานก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ใต้ถุนเตี้ย ขนาด 4 ห้องเรียน (อาคารเรียนหลังที่ 3) เป็นเงิน จำนวน 20,000 บาท นอกจากนี้ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสำหรับก่อสร้างบ้านพักครูแบบสามัญ จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 25,000 บาท
พ.ศ.2517 นายมนัส โยเหลา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2517
แทน นายถิระ สายชนะ ที่ขอลาออกจากราชการ
พ.ศ.2518 นายสมเกียรติ สุวรรณศรี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2518 ประชาชนได้บริจาควัสดุอุปกรณ์ และแรงงานสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม (อาคารเรียนหลังที่ 3) จำนวน 6 ห้องเรียน รวมห้องเรียนทั้งสิ้นเป็น 10 ห้องเรียน งบประมาณ 40,000 บาทแต่ยังไม่แล้วเสร็จ และได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. ใต้ถุนสูง จำนวน 4 ห้องเรียน งบประมาณ 200,000 บาท และสร้างส้วม จำนวน 4 ที่ งบประมาณ 15,000 บาท
พ.ศ.2521 นายมนัส โยเหลา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2521
ทางราชการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างโรงฝึกงาน จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 45,000 บาทงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 3 จำนวน 8 ห้องเรียน เป็นเงิน 300,000 บาท ก่อสร้างส้วม