ประวัติ

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ที่ตั้ง 326 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการโทรศัพท์ 044-961005 โทรสาร 044-961005 เวบไซต์ www.nsb.ac.th เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด 32 ไร่
เขตพื้นที่บริการ ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านโนนสมบูรณ์
หมู่ที่ 2 บ้านโคกน้อย
หมู่ที่ 3 บ้านโนนสำราญ
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระทุ่ม
หมู่ที่ 5 บ้านวังคล้า
หมู่ที่ 8 บ้านหลักขาว
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหินพัฒนา
หมู่ที่ 11บ้านซับพงโพด
หมู่ที่ 12บ้านเจริญทรัพย์
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เริ่มก่อตั้งขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจภาครัฐและประชาชนในหมู่บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์ (ชื่อเดิมในขณะนั้น)นำโดย นายอำเภอครบุรี(นายธวัช รอดพร้อม)และ
นายหนูลพ มีบุญ ผู้นำหมู่บ้านในขณะนั้น ซึ่งเดิมบ้านโนนสมบูรณ์เป็นหมู่บ้านหนึ่งในท้องที่ตำบลสระตะเคียน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาประชาชนอพยพมาจับจองที่อยู่อาศัยมากขึ้นและเป็นชุมชนใหญ่มาก จึงมีดำริร่วมกันที่จะสร้างโรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาของบุตรหลาน และได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2510 เป็นอาคารแบบ 004 กรมสามัญ ขนาด 4 ห้องเรียน ตั้งบนเนื้อที่จำนวน 32 ไร่ บริเวณทิศตะวันออกของหมู่บ้าน เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2510 มีครูทำการสอน จำนวน 3 คน นักเรียน จำนวน 100 คน ทางราชการได้แต่งตั้ง
นายถิระ สายชนะ ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
พ.ศ.2515 ทางราชการอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนโดยถูกต้องตามระเบียบราชการ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2512 และให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์” เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีอาคารเรียน 1 หลัง มีครูทำการสอนจำนวน 6 คน นักเรียนจำนวน 341 คน
พ.ศ.2515 ทางราชการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 350,000 บาท เพื่อต่อเติมอาคารเรียนซึ่งประชาชนได้ร่วมใจบริจาคเสาตอม่อซีเมนต์ไว้ก่อนแล้ว สร้างเป็นอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ. ใต้ถุนเตี้ย ขนาด 10 ห้องเรียน
พ.ศ.2516 ประชาชนได้บริจาควัสดุอุปกรณ์ และแรงงานก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ใต้ถุนเตี้ย ขนาด 4 ห้องเรียน (อาคารเรียนหลังที่ 3) เป็นเงิน จำนวน 20,000 บาท นอกจากนี้ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสำหรับก่อสร้างบ้านพักครูแบบสามัญ จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 25,000 บาท
พ.ศ.2517 นายมนัส โยเหลา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2517
แทน นายถิระ สายชนะ ที่ขอลาออกจากราชการ
พ.ศ.2518 นายสมเกียรติ สุวรรณศรี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2518 ประชาชนได้บริจาควัสดุอุปกรณ์ และแรงงานสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม (อาคารเรียนหลังที่ 3) จำนวน 6 ห้องเรียน รวมห้องเรียนทั้งสิ้นเป็น 10 ห้องเรียน งบประมาณ 40,000 บาทแต่ยังไม่แล้วเสร็จ และได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. ใต้ถุนสูง จำนวน 4 ห้องเรียน งบประมาณ 200,000 บาท และสร้างส้วม จำนวน 4 ที่ งบประมาณ 15,000 บาท
พ.ศ.2521 นายมนัส โยเหลา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2521
ทางราชการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างโรงฝึกงาน จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 45,000 บาทงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 3 จำนวน 8 ห้องเรียน เป็นเงิน 300,000 บาท ก่อสร้างส้วม จำนวน 5 ที่ เป็นเงิน 17,000 บาท บ้านพักครู จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 45,000 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณการก่อสร้างถังประปาน้ำฝน (แบบ ฝ.33 ) เป็นเงิน 26,500 บาท
พ.ศ.2522 นายสวัสดิ์ รัตนะวงศะวัต รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม2522 ต่อจากนายมนัส โยเหลา ที่ถึงแก่กรรม ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้ง นายเสริม บุญจริยจรัสกุล ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2522 และโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ได้โอนถ่ายมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2523 นายศิลา ทองนุช รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2523 แทน นายเสริม บุญจริยจรัส ที่ขอลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2525 นายเสริม บุญจริยจรัส กลับมาจากการศึกษาต่อ และมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่21 กันยายน2525
พ.ศ.2526 นายเสริม บุญจริยจรัส ได้รับการปรับปรุงตำแหน่งตามปริมาณงานจากตำแหน่งครูใหญ่ เป็น อาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2526
พ.ศ.2527 ทางราชการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/2526 จำนวน 5 ห้องเรียน เป็นเงิน 707,000 บาท และสร้างส้วม แบบ สปช.602/2526 จำนวน 10 ที่ เป็นเงิน 100,000 บาท
พ.ศ.2528 ทางราชการจัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ.(อาคารเรียนหลังที่ 3) จำนวน 10 ห้องเรียน เป็นเงิน 209,000 บาท และต่อกระแสไฟฟ้าอาคารเรียน อาคารประกอบ
เป็นเงิน 58,600 บาท
พ.ศ. 2529 นายสมเด็จ จุ้ยกระโทก รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายเสริม บุญจริยจรัสกุล เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2529 ที่ขอลาออก ต่อมามีคำสั่งย้าย นายประเสริฐ คุณาธร ให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2529 ทางราชการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/2526 จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างส้วมแบบ สปช.601/2526 จำนวน 6 ที่ ปรับปรุงสนามกีฬา ฟุตบอล แบบ ฟ.3 ขุดบ่อเลี้ยงปลาแบบ สปช. จำนวน 1 บ่อ ขนาด 20 x 25 เมตร เป็นเงิน 40,000 บาท
พ.ศ. 2530 นายประเสริฐ คุณาธร ได้รับการปรับปรุงตำแหน่งตามปริมาณงานจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2530
พ.ศ.2532 ทางราชการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 206/2526 เป็นเงิน 1,545,000 บาท และบ่อเลี้ยงปลา 1 บ่อ เป็นเงิน 45,000 บาท
พ.ศ.2534 ทางราชการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 601/2526 จำนวน 10 ที่ งบประมาณ 192,500 บาทและโรงเลี้ยงไหม จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 12,0000 บาท
พ.ศ.2536 ทางราชการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักภารโรง แบบสปช.304/2528 จำนวน
1 หลัง เป็นเงิน 100,000 บาท
พ.ศ.2537 ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย (สาขาเสิงสาง) ก่อสร้างถังน้ำฝนแบบ ฝ.33 จำนวน 2 ถัง
พ.ศ.2539 ทางราชการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 จำนวน 1 หลัง จำนวน 12 ห้องเรียน งบประมาณ 4,144,800 บาท สร้างเสร็จเมื่อ 1พฤศจิกายน 2540
พ.ศ.2540 ทางราชการจัดสรรงบประมาณในการจัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน สำหรับการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ทาสี ฯลฯ จำนวน 198,310 บาท และก่อสร้างโรงอาหารเพิ่มเติมอีก 1 หลัง โดยการรับบริจาค จำนวน 113,240 บาท
พ.ศ.2542 นายสมเด็จ จุ้ยกระโทก รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน แทน
นายประเสริฐ คุณาธร ที่ถึงแก่กรรม ต่อทางราชการได้แต่งตั้ง นายศิลา ทองนุช มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2542 ได้รับงบประมาณจากโครงการมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สำหรับซ่อมแซมประตูอาคารอเนกประสงค์จำนวน 38,000 บาท
พ.ศ.2542 ทางราชการจัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน สปช.105/26จำนวน 4 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์ในห้องเป็นเงิน 362,800 บาท
พ.ศ.2543 ประชาชนร่วมบริจาคเงินก่อสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียน มูลค่า 40,000 บาท
พ.ศ.2543 คณะครูศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันชาวบ้านผู้ปกครอง ร่วมกันบริจาคเงินก่อสร้างรั้วโรงเรียน และประตูเหล็กทั้ง 4 ด้าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 330,000 บาท
พ.ศ.2545 นายสมเด็จ จุ้ยกระโทก รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน แทน นายศิลา ทองนุช ที่เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 1434 ต่อมาได้เริมโครงการปลูกสร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียน โดยเงินนอกงบประมาณ แต่ยังไม่เสร็จสิ้น
พ.ศ.2546 นายสละ วราสินธุ์ ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2546 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ปรับโครงสร้างภายในโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ จึงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546
พ.ศ.2547 โรงเรียนก่อสร้างอาคารหอสมุดโรงเรียน จากเงินนอกงบประมาณ ทำพิธีเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547
พ.ศ. 2547 ทางราชการจัดสรรงบประมาณติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในอาคารเรียน และโรงเรียน
พ.ศ.2548 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบแรก เมื่อวันที่ 18 และ 21-22 กุมภาพันธ์ 2548 และ ประชาชนร่วมใจกันบริจาคเงินก่อสร้างถนนลาดยางภายในบริเวณโรงเรียน
พ.ศ.2550 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2551 นายจำรัส บุญเชื่อง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 แทนนายสละ วราสินธุ์ ที่ขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่สอง เมื่อวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2551 นอกจากนี้ คณะครูและประชาชนร่วมใจกันบริจาคสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศตะวันออก จำนวน 53 ช่องเป็นเงิน 150,000 บาท ปรับปรุงประตูทางเข้าด้านทิศใต้ เป็นเงิน 70,000 บาท ก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 80,000 บาท สนามเปตอง เป็นเงิน 20,000 ปรับปรุงห้องประชุม เป็นเงิน 50,000 บาท ห้องรองผู้บริหารและห้องธุรการ เป็นเงิน 50,000 บาท ห้องเกียรติยศ (วงศ์ทิพากร) เป็นเงิน 200,000 บาท ปรับปรับที่ล้างมือ จำนวน 6 ที่ เป็นเงิน 60,000 บาท ปรับปรุงสนามกีฬาและลานธรรม เป็นเงิน 50,000 บาท ปรับปรุงเสาธงโรงเรียน เป็นเงิน 10,000 บาท สร้างห้องน้ำครูอาคาร 2 จำนวน 1 ห้อง มูลค่า เป็นเงิน 20,000 บาท ปรับปรุงภูมิทัศน์และที่นั่งพร้อมจัดหาศาลาพักร้อน จำนวน 3 หลัง บริเวณอาคารปฐมวัย เป็นเงิน 70,000 บาท ก่อสร้างบ่อซิเมนต์เลี้ยงปลา จำนวน 6 บ่อ เป็นเงิน เป็นเงิน 50,000 บาท ทาสีรั้วและอาคารเรียนทุกหลัง เป็นเงิน 60,000 บาท จัดสวนวรรณคดี จำนวน 1 ที่ เป็นเงิน 50,000 บาท ปรับปรุงฐานพระพุทธรูปและบริเวณเป็นเงิน 50,000 บาท ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เป็นเงิน 20,000 บาท ปรับปรุงห้องสหกรณ์โรงเรียน เป็นเงิน 20,000 บาท ปรับปรุงห้องสมุดและระบบการยืม-คืนหนังสือเป็นระบบคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 100,000 บาท
พ.ศ.2552 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ.2553 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ผ่านการประเมินได้รับการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝันรุ่น 2) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553
ได้รับรางวัลชมเชย จากการคัดเลือกสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ระดับประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2553 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ปรับโครงสร้างภายในโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ จึงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553
ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 จำนวนเงิน 2,660,000 บาท
ได้รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จากสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและเป็นตัวแทนโรงเรียนในฝันระดับเขต เข้ารับการประเมินระดับเพชร ของเขตตรวจราชการ
พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดห้องสมุดมาตรฐาน 3 ดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง 2554
พ.ศ. 2555 ได้รับการประเมินโรงเรียนพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ 5
เข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงอาคารสถานที่และบริบท เพื่อเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ( งบประมาณ 300,000 บาท )
ก่อสร้างหอพระประจำโรงเรียน ( แทนหลังเดิมที่ชำรุด ) งบประมาณ 299,999 บาท โดยพระอธิการวัน ฐิตสีโล เจ้าอาวาสวัดโนนสมบูรณ์
พ.ศ. 2556 ก่อสร้างศาลพระพรหม งบประมาณ 70,000 บาท ในปีนี้โรงเรียนได้รับบริจาคจากชุมชนสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน
เป็นโรงเรียนในโครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย รับรองคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 – 2558