บุคลากร

วันที่ 28 พ.ค. 2560

นายจำรัส  บุญเชื่อง

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

         
นางสมทรง  แขขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ
นายโชคชัย  ฉายินทุ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศรีจันทร์  อยู่เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกุหลาบ  วงศ์ลุน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสางวรุณี  สวัสดี
ครูชำนาญการ

น.ส.สมฤดี ใจเสือกุล
ครูชำนาญการ
  
น.ส.สุปราณี  โพธิ์บุตรดี
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางหนึ่งฤทัย สินชัย
ครูชำนาญการ

 นางเพ็ญศรี  พลีขันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

 นางบุญเจือ  ศรแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางละออ  เศวษวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
 นางหงษ์  อุ่นภูษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
 น.ส.สุทิพา  บาตรโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

 นางศิริวรรณ  ผิวงาม
ครูชำนาญการ

 นายประสงค์  สัทธรรม
ข้าราชการบำนาญ
นายอภิชาติ  บุตรทะศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
 

 นางอลิศรา ชารัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ

 นางสุเพ็ญ บุตรทะศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

 
น.ส.ลัดดาวัลย์ คำไธสง
 ครูชำนาญการ
 นายสมศักดิ์ สีทองขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธนพล  นวลมะณีย์
ครูชำนาญการพิเศษ 
นายปฏิวัติ  ปะจะเน
ครูชำนาญการพิเศษ 
 นายจักรกริชมงคลเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ

 นายสมัย  เอาสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

 
นางสมศิล  สิทธินอก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายมนูญ  แสนคำ
ครูชำนาญการ

นางพรพรรณ ลมวิชัย
ครูชำนาญการ
นางประไพ  ทักษานันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.สุกัญญา ลัดกลาง
ครูชำนาญการ

นางพรทิพย์  วันธงชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

 
นางอัจจรา พัฒนด่านสกุล
ครูชำนาญการ
นางสุรีพร  เหล่าสูง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอติกานต์  คชสูงเนิน
ครูชำนาญการ
นายพิทักษ์  โฮนทุมมา
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.กัลยาณี วันแก้ว
ผู้ช่วยธุรการ
น.ส.ประกาย สียางนอก
พี่เลี้ยงเด็ก
       
 นายอำนวย จำรัมย์
ครูอัตราจ้าง
น.ส.สุดถนอม บทกระโทก
 เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายศักดา  พรมขรยาง
 ลูกจ้างชั่วคราว
น.ส.รัตนา ปัญญาพิมพ์
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
น.ส.นันทิยา โค้งอาภาส
พี่เลี้ยงเด็ก
นางอำพร  สิมสีดา
 แม่บ้าาน
       
นายสมศักดิ์  ปินะกาเส
พนักงานบริการ
นายจำปา  สุริวงศ์
พนักงานบริการ 
 นางนิตยา ภูมิดี
แม่ครัว
นางดวงจันทร์  อินทนนท์
 แม่ครัว
นางสาวรจนา น้อมระวี
 น.ศ.ฝึกประสบการณ์ 
น.ส.จามจุรี เจ็กแตงพะเนา น.ศ.ฝึกประสบการณ์
           
  น.ส.สุปราณี บุญประสาท
น.ศ.ฝึกประสบการณ์