อัลบั้มรูป : พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง

วันนี้ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัติการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งทางโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ได้ส่งบุคคลากรและนักเรียนเข้าร่วมการสอบเป็นประจำทุกปี ในครั้งนี้มีบุคลากรสอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 33 คน นักเรียนสอบไล่ผ่านธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 53 คน และนักเรียนสอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 102 คน วัดป่าสิริวันบรรพต สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา
1 [ 2 ][ 3 ]