อัลบั้มรูป : เลือกตั้งประธานนักเรียน

วันนีเป็นวันที่นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้แสดงออกถึงความมีประชาธิปไตย มีสิทธิ์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน ครั้งนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 5 คน คือ เด็กชายธีร์ธวัช ซิซา เบอร์ 1 เด็กหญิงอรวรรณ เกิ่งซาเนตร เบอร์ 2 เด็กหญิงสุมินตรา ประเสริฐสระน้อย เบอร์ 3 เด็กหญิงมัสธุรส เนินทอง เบอร์ 4 และเด็กชายวัชรกร มูลผง เบอร์ 5 การเลือกตั้งในครั้งนี้นักเรียนทุกคนให้ความสำคัญออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งกันเป็นอย่างดี นี่หละครับ จุดเริ่มต้นขอบระบบประชาธิปไตย
1 [ 2 ][ 3 ]